İzolasyon
Dekorasyon
Anasayfa
Ambalaj
İletişim
TEKNOİZOLASYON Türkiye'nin EPS Üreticisi
>
>

TEKNO İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ,

KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§ 1.GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. Giriş…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1.2. Politikanın Amacı…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri………………………………………………………………………………………………… 3

1.4.Tanımlar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1.5. Politikanın Yürürlüğü………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

İKİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

§ 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI………………………………………………………………………. 5

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler………………………………………………………………………………………………….. 5

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları……………………………………………………………………………………………………………………… 6

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları……………………………………………………………………………………………… 6

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.4.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları………………………………………………………………………………………….. 7

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları…………………………………………………………………………………………… 7

2.5.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması…………………………………………………………………………….. 8

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..8

§ 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER …….    8

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları…………………………………………………………………………………………. .8

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler……………………………………………………………………………………………………………… 9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

§   4.   KİŞİSEL   VERİLERİN  TOPLAMA  YÖNTEMİ VE   HUKUKİ SEBEBİ,    SİLİNMESİ   YOK

EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ ………………………………………… 9

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi…………………………………………………………………………………. 9

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi………………………………………………… 9

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi………………………………………………………………………………………………………………….. 10

BEŞİNCİ BÖLÜM……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

§ 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR…………………………………………………………………… 10

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması…………………………………………………………………………………………………… 10

5.1.1.    Kişisel    Verilerin    Hukuka   Uygun    İşlenmesini    Sağlamak     için   Alınan    Teknik   ve    İdari

Tedbirler………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

5.1.2.    Kişisel    Verilerin    Hukuka    Aykırı    Erişimini   Engellemek     için   Alınan    Teknik    ve     İdari

Tedbirler………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

5.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması……………………………………………………………………………………. 12

5.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi…………………………………………………. 13

5.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler…………………………………………. 13

5.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi………………………………………………………………………………. 14

5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması………………………………………………………………………………………………….. 14

ALTINCI BÖLÜM……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

§       6.        İLGİLİ KİŞİNİN         HAKLARI,         HAKLARIN    KULLANILMASI                                     VE

DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

6.1. İlgili Kişinin Aydınlatılması…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

6.2. İlgili Kişi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları…………………………………………………………………………………………….. 14

6.3. İlgili Kişi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller………………………………………………………………………………………… 15

6.4. İlgili Kişi’nin Haklarını Kullanması………………………………………………………………………………………………………………. 15

6.5. Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi…………………………………………………………………………………… 16

6.6. İlgili Kişinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı…………………………………………………………………………….. 16

YEDİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

§ 7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ…………………………………………………………………………………………… 16

SEKİZİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

§ 8. ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA

YÖNETİM YAPISI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

DOKUZUNCU BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

§ 9. DİĞER HUSUSLAR……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

9.1. Güncelleme ve Uyum……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

9.2. Değişiklikler……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

9.3. Yürürlük………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

9.4. Dağıtım…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

9.5. Ekler………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 • GİRİŞ

 

1.1. Giriş

Tekno İzolasyon Malzemeleri Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politikanın Amacı

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, Şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.

Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

1.4. Tanımlar

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket/ŞirketimizTekno İzolasyon Malzemeleri Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketidir.
Kişisel Veri/VerilerKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgidir.
Özel Nitelikteki Kişisel Veri/VerilerIrk,  etnik  köken,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya  da  sendika  üyeliği,  sağlık,  cinsel  hayat,  ceza mahkûmiyeti  ve  güvenlik  tedbirleriyle  ilgili  veriler  ile
biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  herhangi  bir  veri  kayıt  sisteminin  parçası  olmak kaydıyla  otomatik  olmayan  yollarla  elde  edilmesi, kaydedilmesi,       depolanması,    muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,    yeniden  düzenlenmesi,  açıklanması, aktarılması, devralınması,     elde      edilebilir  hâle getirilmesi, sınıflandırılması  ya  da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemdir.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.
Veri Sahibi/İlgili Kişi Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları gibi kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişidir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması,  korunması  ve
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
Açık RızaBelirli    bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
İmhaKişisel  verilerin silinmesi, yok  edilmesi  veya  anonim     hale getirilmesidir.
Anonim Hale Getirme Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin,
başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel   verilerin   İlgili Kullanıcılar için hiçbir  şekilde  erişilemez  ve  tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel  verilerin  hiç  kimse  tarafından  hiçbir  şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Periyodik İmhaKanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen  gerçekleştirilecek  silme,  yok  etme veya anonim hale getirme işlemidir.
Kanun/KVKK6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade

eder.

Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’dir
KVKK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu’dur

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü

Politika, şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna şirketin web sitesinden www.teknoizolasyon.com.tr erişilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirket tarafından Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili diğer kanunlarda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket etmektedir:

 • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir. Bu ilke uyarınca, Şirket’in veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin bilgilendirilmek kaydıyla doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
 • Bu ilke uyarınca, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak ilgili kişilere gerekli imkânlar tanınmaktadır.
 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

Bu çerçevede Şirket, yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Şirket yalnızca ilgili kişiler ile kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.

 • Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kanun’da sayılan istisnalar dışında Şirket, Kişisel Veriler’i ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ise, ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi, Kişisel Veriler işlenebilecektir.

 • Şirket, İlgili Kişiler’in Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

 

 • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, İlgili Kişi’ninKişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 • Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
 • Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel İlgili Kişiler’in Kişisel Veriler’ini işleyebilir.

 

 • Şirket tarafından İlgili Kişilerin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.
 • Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde İlgili Kişilerin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
 • Şirket, İlgili Kişilerin kanun ve politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için İlgili Kişilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda İlgili Kişilerin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Şirket, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve İlgili Kişilerin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirketimiz Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. Şirketimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

 • İlgili Kişinin açık rızası var ise;

 

 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, İlgili Kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve
 • İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

 

 • Kişisel Veriler, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

 • İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

2.4.1.  Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Şirketimiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda İlgili Kişi’ninÖzel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • İlgili Kişi’nin açık rızası olması halinde veya

 

 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın;
  • İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

  • İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

2.5.1.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda İlgili Kişi’nin Özel
Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

 • İlgili Kişi’nin açık rızası olması halinde veya

 

 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın;
  • İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
  • İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,

 • İşletmelerimizin genel ve ticari güvenliğinin temin edilmesi,

 

 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve güvenlik süreçlerinin temini,
 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,

 

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 

 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerinden İlgili Kişilerin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

 

 • Müşteri, ticari ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar, çalışan adayları için veri tabanlarının oluşturulması,
 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten İlgili Kişilerin ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

 

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 

 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 

 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 

 • Güvenlik amacıyla ve yasal zorunluluklar sebebi ile görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar, teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte ve/veya toplu olarak reklam verenlerle paylaşılabilir.

Anonimleştirilmiş verilerin paylaşılması durumunda ise, siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, telefon, faks, e-mail ve diğer elektronik ortamlarla; teknik ve sair yöntemlerle, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya İlgili Kişilerin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.
4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile, zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Şirket tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Şirket’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Şirket, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Yetkilendirme sistemi ile, yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından kişisel verilere erişimin engellenmesi sağlanmaktadır.

 

 

  • Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
  • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.