İzolasyon
Dekorasyon
Anasayfa
Ambalaj
İletişim
TEKNOİZOLASYON Türkiye'nin EPS Üreticisi
>
>

TEKNO İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İçindekiler

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………………………………….

2

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI ……………………………..

2

1.1.

GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………

2

1.2.

TANIMLAR ………………………………………………………………………………………………………….

2

İKİNCİ BÖLÜM …………………………………………………………………………………………………………………

3

ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ …………………………………………………………………………..

3

2.1.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR ……………………………………………………..

3

2.2.

ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ……………………………………………………….

4

2.2.1.

 

Teknik Tedbirler ………………………………………………………………………………………………..

4

2.2.2.

 

İdari Tedbirler …………………………………………………………………………………………………..

4

2.2.3.

 

Şirket İçi Denetim ……………………………………………………………………………………………..

5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM …………………………………………………………………………………………………………….

5

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI …………………………………………………………………………………………….

5

3.1.

SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ ………………………………………………………………………….

5

3.1.1.

 

Saklama Nedenleri ……………………………………………………………………………………………

5

3.1.2.

 

İmha Nedenleri …………………………………………………………………………………………………

5

3.2.

İMHA YÖNTEMLERİ …………………………………………………………………………………………….

6

3.2.1.1.

Silme Yöntemleri ……………………………………………………………………………………………

6

3.2.1.2.

Yok Etme Yöntemleri ……………………………………………………………………………………..

6

3.2.1.3.

Anonimleştirme Yöntemleri ……………………………………………………………………………

7

3.3.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ ………………………………………………………………………….

7

3.3.1.

 

Saklama Süreleri …………………………………………………………………………………………….

7

3.3.2.

 

İmha Süreleri ………………………………………………………………………………………………….

8

3.4.

PERİYODİK İMHA ………………………………………………………………………………………………

8

3.5.

İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ …………………………………….

8

3.5.1.

 

Teknik Tedbirler ………………………………………………………………………………………………

8

3.5.2.

 

İdari Tedbirler …………………………………………………………………………………………………

9

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ………………………………………………………………………………………………………

9

4.1.

KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ ……………………………………………………………………………………

9

BEŞİNCİ BÖLÜM ……………………………………………………………………………………………………………

10

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNCELLEME VE UYUM………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

5.1.      DEĞİŞİKLİK NOTLARI…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.1. GİRİŞ

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca Tekno İzolasyon Malzemeleri Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin KVKK ve sair mevzuatı gereği, yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ilgili kişileri kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin şirketimiz tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle şirketimiz nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.
1.2. TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin   teknik   olarak   depolanması,korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere  veri  sorumlusu  organizasyonu  içerisinde  veya  veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir  veri  kayıt  sisteminin  parçası  olmak  kaydıyla otomatik  olmayan  yollarla  elde  edilmesi,  kaydedilmesi, depolanması, muhafaza  edilmesi değiştirilmesi,  yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,  elde edilebilir    hâle    getirilmesi,    sınıflandırılması 
ya da kullanılmasının engellenmesi gibi   veriler   üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.                                  

Doğrudan Tanımlayıcılar

Tek  başlarına,  ilişki  içinde  oldukları  kişiyi  doğrudan  açığa
çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılarıdır.

Dolaylı Tanımlayıcılar

Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları
kişiyi  açığa  çıkaran,  ifşa  eden  ve  ayırt  edilebilir  kılan
tanımlayıcılarıdır.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları,
tedarikçiler,  danışmanlarımız,  çalışanlarımız  ve  çalışan
adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel  müşteriler  ve  üçüncü  kişiler,  resmi  kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları gibi kişisel verisi şirket tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen,
veri  kayıt  sisteminin  kurulmasından  ve  yönetilmesinden
sorumlu olan tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri  sorumlusunun  verdiği  yetkiye  dayanarak  onun  adına
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin   Silinmesi,   Yok   Edilmesi   veya   Anonim   Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliktir.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin  parçası  olmak  kaydıyla  otomatik  olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası

www.teknoizolasyon.com.tr adresinden  ulaşılabilecek,  şirket elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği
kayıt sistemini ifade eder.

İmha

Kişisel  verilerin  silinmesi,  yok  edilmesi  veya  anonim  hale getirilmesidir.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek      dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir  gerçek  kişiyle  ilişkilendirilemeyecek  hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir   şekilde   erişilemez   ve   tekrar   kullanılamaz   hale getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri  getirilemez  ve  tekrar  kullanılamaz  hale  getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha

Kanun’da yer  alan  kişisel  verilerin  işlenme  şartlarının tamamının  ortadan  kalkması  durumunda  kişisel  verileri saklama  ve  imha  politikasında  belirtilen  ve  tekrar  eden aralıklarla  re’sen   gerçekleştirilecek  silme,  yok  etme  veya anonim hale getirme işlemidir.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

Şirketimiz nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirketimiz her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.


a) Matbu ortamlar


: Birim dolapları, arşiv gibi verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine
basılarak tutulduğu ortamlardır.


 • Yerel dijital ortamlar :  Şirketimiz bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir

                                                            diskler gibi sair dijital ortamlardır.


c) Bulut ortamlar


:Şirketimiz bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirketimizin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.


 • Elektronik ortamlar      : Tıger, Logo Bordro.

 


2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. Maddesindeki ilkeler çerçevesinde Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

Şirketimiz tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

2.2.1.  Teknik Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak başlıca aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

 

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.

 

 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulması sağlanmaktadır. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
 • Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır

 

 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanmaktadır.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunmaktadır.

 

2.2.2.  İdari Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak başlıca aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm Şirket çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta, personele kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir.
 • Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

 

 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta veya mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlamakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

 

 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetleri giderilmektedir.

2.2.3.  Şirket İçi Denetim

Şirketimiz, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Şirketimiz sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1.  Saklama Nedenleri

Şirketimiz bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya www.teknoizolasyon.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

3.1.2.  İmha Nedenleri

Şirketimiz bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

Şirketimiz, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

3.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinebilir.

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak
silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla
güvenli ortamlarda saklanır.

3.2.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Şirketimiz tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle yok edilebilir.

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

 

3.2.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1.  Saklama Süreleri

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi

Faaliyetin Sona Ermesini Takiben 10 yıl  

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Satın Alma ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi

Faaliyetin Sona Ermesini Takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin
hazırlanması

Sözleşmenin Sona Ermesini Takiben 10 yıl  

Saklama süresin